MENÜ

WEBOLDAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A(z) Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. – továbbiakban Vállalkozás – jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, amelynek értelmében  a Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthet? és könnyen hozzáférhet? formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

A Vállalkozás tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében adatkezelőnek minősül.

CÉGNÉV: Törökszentmiklósi Mez?gazdasági Zrt.
SZÉKHELY: 5200 Törökszentmiklós, Almásy u. 6.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 16 10 001562
ADÓSZÁM: 11266170-2-16
TELEFON: + 36 56 590-650
E-MAIL: info@tmrt.hu
WEBOLDAL: tmrt.hu

A személyes adatokat a Vállalkozás a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Vállalkozás részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, a Vállalkozás által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

AZ ADATFELDOLGOZÓ(K) MEGNEVEZÉSE

(1) A Vállalkozás az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe internetes honlapjának üzemeltetése, karbantartása céljából.

ADATFELDOLGOZÓK

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó cégjegyzék száma

Complog MRC Kft 01 09 160585
Ecobit Consulting Kft 01 09 992367
Nexon 01 09 062647
AgroVIR Kft 11 09 017944
Verecundus Fejlesztő és Tanácsadó Kft. 01 09 918782
í-Cell Kft 01 09 674965
Nagy Biztonságtechnikai Kft. 13 09 078311
LAC Holding Zrt. 01 10 043185

 

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1.   „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényez? alapján azonosítható;

2.   „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy m?veletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történ? hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3.   „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4.   „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez f?z?d? bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy el?re jelzésére használják;

5.   „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történ? kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6.   „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhet?;

7.   „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8.   „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9.   „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem min?sülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10.   „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11.   „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelel? tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejez? cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az ?t érint? személyes adatok kezeléséhez;

12.   „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

13.   „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

IV. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
1. Az érintett hozzájárulása
(1) A személyes adatok kezelésének jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszer?, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.
(2) Az érintett hozzájárulása alapján történ? adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg:
a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,
b) elektronikus úton, a Vállalkozás internetes weboldalán megvalósított kifejezett magatartásával, jelöl?négyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal összefügg? szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.
(3) A hallgatás, az el?re bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem min?sül hozzájárulásnak. (4) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed.
(5) Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.
(6) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszer? módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

2. Szerződés teljesítése

Az adatkezelés jogszerűnek min?sül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történ? lépések megtételéhez szükséges.
A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintett hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek.

3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme

Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, így az érintett hozzájárulása az személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges.
Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról az adatkezelő? személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvoslati lehetőségekről.
Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának visszavonását követ?en jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése végett szükséges.

4. Közérdek? vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése.

Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett észszer? elvárásait. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelel? kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.
A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor.
Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre.

V. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI
1. Az érintett személy jogairól röviden a következő tájékoztatást adja a Vállalkozás:

Az érintettnek joga van:
a tájékoztatáshoz az adatkezelés megkezdése el?tt,
arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz,
adatainak helyesbítését, törlését kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről,
az adatkezelés korlátozását kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről,
az adathordozhatósághoz,
tiltakozáshoz, ha személyes adatait közérdek? célból, vagy az adatkezelő jogos érdekére hivatkozással kezelik.
mentesüljön az automatikus döntéshozatal alól, beleértve a profilalkotást,
a felügyeleti hatóságnál való panasztételhez. Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,  cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,  Telefon: +36 (1) 391-1400;Fax:+36(1)391-1410.,www:http://www.naih.hu  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz,
Az adatkezel?vel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
Az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz.

2. Az érintetti jogokról nyújtott részletes tájékoztatás 

Tájékoztatáshoz való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését megel?z?en tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefügg? információkról.
(2) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintett?l gy?jtik:

az adatkezel?nek és – ha van ilyen – az adatkezel? képvisel?jének a kiléte és elérhet?ségei;
az adatvédelmi tisztvisel? elérhet?ségei, ha van ilyen;
a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezel? vagy harmadik fél jogos érdekei;
adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

adott esetben annak ténye, hogy az adatkezel? harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a a Bizottság megfelel?ségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a Rendelet 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelel? és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhet?ségére való hivatkozás.

(3) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezel? a személyes adatok megszerzésének id?pontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következ? kiegészít? információkról tájékoztatja:
a személyes adatok tárolásának id?tartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen id?tartam meghatározásának szempontjairól;
az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezel?t?l a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely id?pontban történ? visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás el?tt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszer?ségét;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerz?déses kötelezettségen alapul vagy szerz?dés kötésének el?feltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthet? információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelent?séggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

(4)   Ha a személyes adatokat nem az érintett?l szerezték meg, az adatkezel? az érintett rendelkezésére bocsátja a következ? információkat:
az adatkezel?nek és – ha van ilyen – az adatkezel? képvisel?jének a kiléte és elérhet?ségei;
az adatvédelmi tisztvisel? elérhet?ségei, ha van ilyen;
a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
az érintett személyes adatok kategóriái;
a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
adott esetben annak ténye, hogy az adatkezel? valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelel?ségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a 46. cikkben, a Rendelet 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelel? és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhet?ségükre való hivatkozás.

(2)   Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezel? az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következ? kiegészít? információkat:
a személyes adatok tárolásának id?tartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen id?tartam meghatározásának szempontjai;
ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, az adatkezel? vagy harmadik fél jogos érdekeir?l;
az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezel?t?l a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely id?pontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás el?tt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszer?ségét;
a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhet? forrásokból származnak-e; és
a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthet? információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelent?séggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

(3)   Ha az adatkezel? a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltér? célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megel?z?en tájékoztatnia kell az érintettet err?l az eltér? célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészít? információról.
(4)   Az (1)–(3) bekezdést nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
az érintett már rendelkezik az információkkal;
a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy er?feszítést igényelne, különösen a közérdek? archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószín?síthet?en lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezel?nek megfelel? intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhet?vé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten el?írja az adatkezel?re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelel? intézkedésekr?l rendelkezik; vagy
a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban el?írt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.
Az érintett hozzáférési joga
(1)  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezel?t?l visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következ? információkhoz hozzáférést kapjon:
az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett id?tartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen id?tartam meghatározásának szempontjai;
az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezel?t?l a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
ha az adatokat nem az érintett?l gy?jtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhet? információ;
a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthet? információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelent?séggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történ? továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelel? garanciákról.
(3) Az adatkezel? az adatkezelés tárgyát képez? személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezel? az adminisztratív költségeken alapuló, észszer? mérték? díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga
A helyesbítéshez való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezel? indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészít? nyilatkozat útján történ? – kiegészítését.
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezel? indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezel? pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyb?l azokat gy?jtötték vagy más módon kezelték;
az érintett visszavonja a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében (kifejezett hozzájárulás adása) az adatkezelés alapját képez? hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett a rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján (tiltakozáshoz való jog) tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs els?bbséget élvez? jogszer? ok az adatkezelésre, vagy az érintett a rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján (üzletszerzés érdekében történ? személyes adatkezelés elleni tiltakozás) tiltakozik az adatkezelés ellen;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezel?re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban el?írt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gy?jtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefügg? szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
(2) Ha az adatkezel? nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az érintett kérelmére azt törölni köteles, az elérhet? technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszer?en elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezel? adatkezel?ket, hogy az érintett kérelmezte t?lük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
(3)   Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését el?író, az adatkezel?re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekb?l vagy az adatkezel?re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a rendelet 9. cikk (3) bekezdésének megfelel?en a népegészségügy területét érint? közérdek alapján;
a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdek? archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószín?síthet?en lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
jogi igények el?terjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezel? korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az id?tartamra vonatkozik, amely lehet?vé teszi, hogy az adatkezel? ellen?rizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezel?nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények el?terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az id?tartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezel? jogos indokai els?bbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2)  Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények el?terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéb?l lehet kezelni.

(3) Az adatkezel? az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról el?zetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

(1) Az adatkezel? minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésr?l, törlésr?l vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy er?feszítést igényel.

(2) Az érintettet kérésére az adatkezel? tájékoztatja e címzettekr?l.

Az adathordozhatósághoz való jog
(1)   Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezel? rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezel?nek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezel?, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
az adatkezelés a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett hozzájárulása a személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja (érintett kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez) szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerz?désen alapul; és
az adatkezelés automatizált módon történik.

(2)   Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezel?k közötti közvetlen továbbítását.
(3)   Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdek? vagy az adatkezel?re ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
(4)   Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A tiltakozáshoz való jog
1)   Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdek? vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében megvalósuló adatkezelése, illetve az adatkezel?, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen (a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló adatkezelés) ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezel? a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezel? bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerít? erej? jogos okok indokolják, amelyek els?bbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények el?terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
(2)   Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történ? kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
(3)   Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történ? kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhet?k.
(4)   Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkés?bb az érintettel való els? kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelm?en és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
(5)   Az információs társadalommal összefügg? szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvt?l eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot m?szaki el?írásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
(6)   Ha a személyes adatok kezelésére a rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelel?en tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdek? okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga
(1)   Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy ?t hasonlóképpen jelent?s mértékben érintené.
2)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
az érintett és az adatkezel? közötti szerz?dés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
meghozatalát az adatkezel?re alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehet?vé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelel? intézkedéseket is megállapít; vagy
az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
(3)   A (2) bekezdés a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezel? köteles megfelel? intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezel? részér?l emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
(4)   A (2) bekezdésben említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelel? intézkedések megtételére került sor.

Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga
A felügyeleti hatóságnál történ? panasztételhez való jog.
(1) Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
(2) Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhet?ségeken gyakorolhatja:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  Telefon: +36 (1) 391-1400;  Fax: +36 (1) 391-1410  www: http://www.naih.hu  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
(3) A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekr?l és annak eredményér?l, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
(1)   Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelez? erej? döntésével szemben.
(2)   Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a Rendelet 77. cikke alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekr?l vagy annak eredményér?l.
(3)   A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága el?tt kell megindítani.
(4)   Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület el?z?leg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

Az adatkezel?vel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
(1)   A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történ? panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelel? kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
(2)   Az adatkezel?vel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezel? vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága el?tt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága el?tt is, kivéve, ha az adatkezel? vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

Korlátozások
(1)   Az adatkezel?re vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lév? rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvet? jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:
nemzetbiztonság;
honvédelem;
közbiztonság;
b?ncselekmények megel?zése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntet?jogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyeget? veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megel?zését;
az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdek? célkit?zései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;
a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megel?zése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellen?rzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
polgári jogi követelések érvényesítése.
(2)   Az (1) bekezdésben említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább:
az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
a személyes adatok kategóriáira,
a bevezetett korlátozások hatályára,
a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákra,
az adatkezel? meghatározására vagy az adatkezel?k kategóriáinak meghatározására,
az adattárolás id?tartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
az érintettek jogait és szabadságait érint? kockázatokra, és
az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.

Az adatvédelmi incidensr?l történ? tájékoztatás
(1)   Ha az adatvédelmi incidens valószín?síthet?en magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezel? indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensr?l.
(2)   Az (1) bekezdésben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthet?en ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a
az adatvédelmi tisztvisel? vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhet?ségeit, az adatvédelmi incidensb?l ered?, valószín?síthet? következményeket, az adatkezel? által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensb?l ered? esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
(3)   Az érintettet nem kell az (1) bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a következ? feltételek bármelyike teljesül:
az adatkezel? megfelel? technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
az adatkezel? az adatvédelmi incidenst követ?en olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1) bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószín?síthet?en nem valósul meg;
a tájékoztatás aránytalan er?feszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
(4)   Ha az adatkezel? még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensr?l, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószín?síthet?en magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a (3) bekezdésben említett feltételek valamelyikének teljesülését.

VI. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS
(1) A Vállalkozás el?segíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen adatkezelési tájékoztatóban is rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.
(2) A Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezését?l számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekr?l. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határid? további két hónappal meghosszabbítható. A határid? meghosszabbításáról az adatkezel? a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételét?l számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehet?ség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
(4)   Ha a Vállalkozás nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkés?bb a kérelem beérkezését?l számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
(5) A Vállalkozás díjmentesen biztosítja az érintett számára a következ? tájékoztatást és intézkedést: visszajelzés a személyes adatok kezelésér?l, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok helyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensr?l való tájékoztatás.
(6) Ha az érintett kérelme egyértelm?en megalapozatlan vagy – különösen ismétl?d? jellege miatt – túlzó, az adatkezel?, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 5000.- Ft összeg? díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történ? intézkedést.
(7) A kérelem egyértelm?en megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezel?t terheli.
(8) A Rendelet 11. cikkének sérelme nélkül, ha az adatkezel?nek megalapozott kétségei vannak a Rendelet 15–21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának meger?sítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

IX. ADATVÉDELMI INCIDENS (PERSONAL DATA BREACH) ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS
(1) Adatvédelmi incidens a Rendelet értelmében a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
(2) Adatvédelmi incidensnek min?sül a személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop, mobiltelefon) elvesztése, vagy ellopása, illetve az is annak min?sül, ha az adatkezel? által titkosított állomány visszafejtésére szolgáló kód elvesztése, hozzáférhetetlenné válása,  ransomware (zsarolóvírus) általi fert?zés, amely a váltságdíj megfizetéséig hozzáférhetetlenné teszi az adatkezel? által kezelt adatokat,  az informatikai rendszer megtámadása, tévesen elküldött személyes adatokat tartalmazó e-mail, címlista nyilvánosságra hozatala stb.
(3) Az adatvédelmi incidens észlelése esetén a Vállalkozás képvisel?je haladéktalanul vizsgálatot folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása céljából.  A károk elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
(4) Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkés?bb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószín?síthet?en nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
(5)   Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követ?en indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezel?nek.
(6)   Az (3) bekezdésben említett bejelentésben legalább:
ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávet?leges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávet?leges számát;
közölni kell az adatvédelmi tisztvisel? vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhet?ségeit;
ismertetni kell az adatvédelmi incidensb?l ered?, valószín?síthet? következményeket;
ismertetni kell az adatkezel? által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensb?l ered? esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
(7)   Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidej?leg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül kés?bb részletekben is közölhet?k.
(8)   Az adatkezel? nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehet?vé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellen?rizze a Rendelet 33. cikkében foglalt követelményeknek való megfelelést.

VI. A WEBOLDALLAL ÖSSZEFÜGG? ADATKEZELÉS
A Vállalkozás honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás
(1) A Vállalkozás honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie – apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngész?nek, majd a böngész? visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngész?je egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelm? tájékoztatást követ?en kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.
(2) A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében m?ködnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a Vállalkozás személyes adatkezelést e körben nem folytat.

Regisztráció, hírlevél feliratkozás

(1) Az adatkezelés jogalapja regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a Vállalkozás honlapján a „regisztráció” illetve „hírlevél feliratkozás” szövegrész melletti jelöl?négyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követ?en.
(2) Az érintetti kör regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén: minden olyan természetes személy, aki a Vállalkozás hírlevelére feliratkozni kíván, illetve a honlapon regisztrálni kíván és hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.
(3) A kezelt adatok köre hírlevél feliratkozás esetén: név, e-mail cím.
(4) A kezelt adatok köre regisztráció esetén: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, belépési jelszó.
(5) Az adatkezelés célja hírlevél feliratkozás esetén: az érintett tájékoztatása a Vállalkozás szolgáltatásairól, termékeir?l, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekr?l, eseményekr?l.
(6) Az adatkezelési cél regisztráció esetén: kapcsolatfelvétel szerz?déskötés el?készítése végett, a honlapon ingyenesen elérhet? szolgáltatások nyújtása érintett részére, hozzáférés a weboldal nem nyilvános tartalmaihoz.
(7) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén: a Vállalkozás vezet?je, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs, a Vállalkozás weblapjának üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai.
(8) Az adatkezelés id?tartama hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén: hírlevél feliratkozás esetén a leiratkozásig, regisztráció esetén az érintett kérelmére történ? törlésig.
(9) Az érintett a hírlevélr?l bármikor leiratkozhat, illetve kérheti regisztrációja (személyes adatai) törlését. A hírlevél leiratkozás az érintett részére megküldött elektronikus levelek láblécében elhelyezett leiratkozási linkre kattintva, vagy a Vállalkozás székhelyére megküldött postai levélben történik.

Direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés
(1) A Vállalkozás direkt marketing célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely egyértelm? és kifejezett. Az érintett egyértelm?, kifejezett el?zetes hozzájárulását a Vállalkozás honlapján a hozzájárulás direkt marketing célú megkereséshez szövegrész melletti jelöl?négyzet kipipálásával adja meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követ?en.
(2) Az érintett hozzájárulását papír alapon is meg tudja adni, jelen szabályzat 2. sz. mellékletét képez? adatlap kitöltése útján.
(3) Az érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki egyértelm?, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vállalkozás személyes adatait direkt marketing céljára kezelje.
(4) Az adatkezelési célok: szolgáltatásnyújtással, termékértékesítéssel kapcsolatos reklámok, ajánlatok küldése, akciókról való értesítés elektronikus, vagy postai úton.
(5) A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás vezet?je, az ügyfélszolgálati feladatokat, marketing feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók.
(6) A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.
(7) Az adatkezelés id?tartama: a személyes adatok direkt marketing céljára való kezelése érintett általi visszavonásáig.

Webáruházzal összefügg? adatkezelés

(1) A webáruházban történ? regisztrációra, a hírlevélre történ? feliratkozással kapcsolatos adatkezelési tevékenységre, illetve a látogatók tájékoztatására  a fenti rendelkezések az irányadók.
(2) A Vállalkozás weboldalán online, elektronikus úton történ? szerz?déskötések (vásárlások) a 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.)  hatálya alá esnek, ezért az adatkezelés célja a fentiek mellett a jogszabály által el?írt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítésének a bizonyítása, a szerz?dés megkötésének a bizonyítása, a szerz?dés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díj(ak) számlázása, valamint az az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
(3) A webáruházban történ? vásárlás esetén az adatkezelés jogalapja a szerz?dés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése.
(4) Az adatkezeléssel érintett adatok kategóriái: vásárlók neve, lakcíme, telefonszáma, belépési jelszava, bankszámlaszáma.
(5) Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái: minden olyan természetes személy, aki a Vállakozás webáruházában regisztrál, hírlevélre feliratkozik, vásárol.
(6) Az adatok címzetteinek kategóriái: a Vállakozás vezet?je, az ügyfélkapcsolatokat, értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, a Vállalkozás weblapjának üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai, illetve a Vállakozás könyvelési feladatait ellátó munkavállalói, az ezen feladatokat ellátó adatfeldolgozó munkavállalói.
(7) Az adatkezelés helye a Vállalkozás székhelye.
(8) Az adatkezelés id?tartama: a szerz?dés megsz?nését?l számított 5 év.

VII. SZERZ?DÉS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG
(1) A Vállalkozás a vele szerz?d? természetes személyek – ügyfelek, vev?k, szállítók – személyes adatainak kezelését ellátja a szerz?déses jogviszonnyal összefüggésben. A személyes adatok kezelésér?l az érintettet tájékoztatni kell.
(2) Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik a Vállalkozással szerződéses kapcsolatot létesítenek.
(3) Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a szerződésből ered? igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.
(4) A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás vezetője, a Vállalkozás ügyfélszolgálati, könyvviteli feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.
(5) A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám, bankszámlaszám, vállalkozói igazolvány szám, ?stermel?i igazolvány szám.
(6) Az adatkezelés id?tartama: a szerz?dés megsz?nését?l számított 5 év.

VIII. TÁJÉKOZTATÁS ELEKTRONIKUS MEGFIGYEL?RENDSZER ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSRŐL
(1) Vállalkozásunk az ügyféltérben/tulajdonát képez? területen, az ahhoz tartozó egységekben elektronikus megfigyel?- és rögzít? rendszert (kamerarendszer) üzemeltet.  A megfigyelt, jelen táblával jelzett területre (helyiségbe) való belépése esetén az elektronikus megfigyel?rendszer az érintett képmását és cselekvését rögzíteni fogja.
(2) A kamerás megfigyelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása Vállalkozásunk figyelemfelhívó táblák formájában kihelyezett tájékoztatása alapján. Az érintett hozzájárulása kifejezett ráutaló magatartás formájában is megadható. Ilyen kifejezett ráutaló magatartásnak min?sül, ha az elektronikus megfigyel?- és rögzít? rendszerrel megfigyelt helyiségbe/területre bemegy, illetve ott tartózkodik. Amennyiben ön a hozzájárulását megadni nem kívánja, a figyelemfelhívó táblával megjelölt helyiségekbe/területre vagy egységekbe ne lépjen be.
(3) A felvételek készítésének célja az emberi élet, a testi épség, személyi szabadság védelme, az üzleti titok védelme, a személy- és vagyonvédelem érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, a jogsértések bizonyítása, az ügyféltérben el?forduló esetleges balesetek körülményeinek a dokumentálása, és a biztosító feladatainak ellátásához szükséges, a közönség számára nyilvános magánterületének a védelme.  A kamerás megfigyel?rendszer hangot nem rögzít.
(4) A kamerás megfigyelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása a Vállalkozás figyelemfelhívó táblák formájában kihelyezett tájékoztatása alapján. Az érintett hozzájárulása kifejezett ráutaló magatartás formájában is megadható. Ilyen kifejezett ráutaló magatartásnak min?sül, ha az elektronikus megfigyel?- és rögzít? rendszerrel megfigyelt helyiségbe/területre bemegy, illetve ott tartózkodik.
(5) Az elektronikus megfigyel?rendszer által rögzített felvételek (személyes adatok) tárolásának helye Vállalkozásunk székhelye, a felvételek tárolásának id?tartama az elkészítést?l számított 3 munkanap.
(6) A kezelt adatok köre: az üzemeltett kamerarendszer által rögzített érintetti képmás, és egyéb személyes adatok.
(7) A kamerafelvétel útján rögzített személyes adatok megismerheti: Vállalkozás vezetője, a kamerarendszert működtető munkavállalók, az üzemeltetést ellátó adatfeldolgozó a jogsértések felderítése, rendszer működésének ellenőrzése céljából.

IX. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 
(1) A Vállalkozás személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet.
(2) A Vállalkozás az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat.
(3) A Vállalkozás az adatokat megfelel? intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
(4) A Vállalkozás által az adatbiztonság érdekében végrehajtandó technikai és szervezési intézkedéseket a Vállalkozás adatvédelmi szabályzata rögzíti.
(5) A Vállalkozás az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési megoldás esetén a személyes adatok magasabb szint? védelmét biztosító megoldást választja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

X. AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
1. Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok
(1) Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg.
(2) A Vállalkozás deklarálja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az adatkezelésre vonatkozó érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkezik, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
(3) Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési m?veletek tárgyában adott utasítások jogszerűségéért a Vállalkozás felel.
(4) A Vállalkozás kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása.
(5) A Vállalkozás az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére felhatalmazást nem ad.
(6) Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.

Kelt, Budapest, 2018. május 23